Belle-Vue brewery

De site van de oude brouwerij Belle-Vue, vormt een continue gevel dat gestalte geeft aan een moeilijk doordringbare ommuring. Het project streeft naar een doorwaadbaarheid van de site verkregen dankzij insnijdingen in de massa van het gebouwde die visuele relaties creëert tot in en dwars door de site. De mouterij zal volgens laag-energie standaarden gerenoveerd worden en herbergt de functies van het hotelopleidingscentrum en nog in te vullen casco-ruimtes. Het nieuwe passief gebouw herbergt het opleidingshotel en sluit het bouwcomplex als een uitkijkpost af.

Identiteit en duurzaamheid van de plek

De voormalige Belle Vue Brouwerij wordt door de Brusselaars als een industriële site met een sterke identiteit beschouwd en staat in het collectieve geheugen gegrift als een uniform en ondoordringbaar geheel.

In 2009 koopt de Gemeente Molenbeek samen met 3 Brusselse investeerders dit stukje Brussels patrimonium van Inbev, met het idee om het in te schrijven in de wijkvernieuwing.

Het deel van de gemeente omvat de Mouterij en de Stallen en was het voorwerp van een wedstrijd die gewonnen werd door de vereniging l’Escaut-MSA-Grontmij. Als uitgangspunt van het project: een programmatorisch en stedenbouwkundig masterplan opgesteld door MSA met als doel de algemene context van de herbestemming van het complex in zijn geheel te schetsen en zo aanbevelingen te doen voor het behoud van de industriële identiteit van het geheel en verbeteringsmaatregelen voor sociale uitwisseling voor te stellen.

Dit project werd ondersteund door de Europese Unie, de Federale Overheid en het Brussels Gewest (wijkcontract Cinema Belle-Vue). Het verenigt stedelijke ontwikkeling, valorisering van het industrieel patrimonium, socio-professionele inschakeling en toerisme in Sint-Jans Molenbeek.

 

Verbinding en heropwaardering van een patrimonium 

De sterke hedendaagse ingrepen rond de Mouterij maken een eerherstel van het patrimonium en zijn nieuwe bestemming mogelijk : een multifunctionele plek die zich wil profileren als een plek van uitwisseling, waar een lokaal en internationaal publiek gemengd wordt.

De behoefte aan overvloedige lichtinval wordt vertaald in 2 lichtschachten die het gebouw dwars doorkruisen van de voor tot de achtergevel. Doordat de schachten verspringen worden er aangename terrassen op de stad gecreëerd en wordt de logica van onpersoonlijke bureauruimtes vermeden.

Het doorboren van de muur en het behoud van de binnenstraatje als discrete link tussen het gemeentelijke en het private conglomeraat opent de site naar de stad en schrijft het project niet enkel in langs het ondoordringbare kanaal, maar ook in het hart van zijn wijk.

Om de hotelfunctie te onthalen werd er een nieuw gebouw geconstrueerd op de hoek van de site, daar waar zich vroeger de stallen bevonden. Hierdoor wordt de aanwezigheid van het project in zijn stedelijke omgeving geaccentueerd.  Het wijzigt voornamelijk de positie van de site ten opzichte van de wijk. Daar waar de oorspronkelijke inplanting zich enkel richtte naar het kanaal en het centrum van Brussel, opent deze zich nu ook naar Molenbeek, de kleine Zenne en de Brunfaut Pierronwijk. De inplanting van dit nieuwe volume is als een boeg en versterkt het karakter van “groot schip” van de site. De vormelijke densiteit wordt verlicht dankzij terrassen en gemeenschappelijke salons open op de stad om de andere verdieping.

 

Een programmatorische mix die streeft naar sociale uitwisseling

Op grond van het Masterplan waarmee het project startte, beoogt het project een programmatorische mix. Het gemeentelijke opleidingscentrum, een OCMW cel, het sociale restaurant Groot Eiland en een hammam in de cascoruimtes van de Mouterij zijn vectoren om het project te integreren in het hart van zijn wijk.

De terrassen van de schachten en de vertikale relaties die hiermee gepaard gaan bevorderen ontmoetingen tussen de toekomstige gebruikers.

Dit project voorziet 29 kamers, een restaurant met panoramisch terras, een seminairiezaal en 1000m2 opleidingslokalen. De Lokale Missie van Sint-Jans-Molenbeek zal er opleidingen in het hotelwezen organiseren (kamer –en onthaalpersoneel), in toerisme en evenementen. Het gecreëerde hotel zal een praktisch middel zijn waarin de diensten deels worden verzorgd door stagiaires in opleiding.

 

Ecoconstructie : een zeer lage-energie renovatie en een passieve nieuwbouw

Als laureaat van de prijs Voorbeeldgebouwen 2011, moedigt het project Belle-Vue het gebruik van ecologisch verantwoorde materialen aan, respecteert eveneens de passief –en lage energienormen en sorteert selectief werfaval. Het herbruik van materialen zoals gevel –en vloerstenen, dorpels in blauwe hardsteen, technische uitrustingen en timmerhout maakten deel uit van een pilootproject van de vzw “Ressources”

 

De mouterij – Zeer lage energie renovatie

Om de industriële identiteit van de plek te behouden werd er langs de binnenkant van het gebouw geïsoleerd. De componenten van deze isolerende kroon werden in  nauwe samenwerking met het studiebureau vastgelegd en de dampdoorlaatbaarheid door het programma Glaser werd geverifieerd. Een ademende hydrofuge beschermt de bakstenen gevel.

 

Het hotel – Passieve nieuwbouw

Het hotel vestigt zich op een moeilijk driehoekig perceel waar zich vroeger de stallen bevonden. De gevels oriënteren zich over 360° op Brussel en bieden spectaculaire zichten.

Zijn moduleerbare structuur van balken en kolommen maakt het mogelijk om in de toekomst eventueel andere functies te voorzien zoals woningen en verzekert de duurzaamheid van het gebouw.

De gevel is opgebouwd uit geïsoleerde cassettes die een continue isolerende buitenschil garanderen, terwijl de gekleurde insnijdingen het volume sculpteren en de terrassen beschermen. De vensters in het nieuwe gebouw zijn eveneens gekalibreerd om panoramische of precieze zichten naar Brussel of de wijk te garanderen.

+ more
Situé aux abords du canal, dans un contexte urbain dense, le complexe des anciennes brasseries Belle-Vue s’inscrivait initialement dans une continuité de façade faisant figure d’enceinte difficilement accessible. Le projet a visé à décongestionner cet ensemble en créant des liens visuels vers le cœur du complexe et de l’ilot au travers des failles vitrées. L’ancienne Malterie est rénovée avec le standard très basse énergie tandis qu’une nouvelle construction passive s’affirme en clôture du complexe.

Identité et pérennité du lieu

Considéré comme un site industriel avec une forte identité par l’ensemble des Bruxellois, le site des Brasseries Belle-Vue est inscrit dans l’inconscient collectif comme un ensemble uniforme et impénétrable.

En 2009, la Commune de Molenbeek et trois investisseurs bruxellois rachètent à Inbev ce bout de patrimoine bruxellois, dans la volonté d’inscrire ce dernier dans le renouveau du quartier. 

La partie communale comprenant la Malterie et les Ecuries fait l’objet d’un concours remporté par l’association l’Escaut-MSA-Grontmij.  En prémisse du projet, un Masterplan programmatique et urbanistique, établi par MSA, vise à caractériser le contexte général de la reconversion globale du complexe afin de proposer des recommandations de conservation de l’identité industrielle de l’ensemble et des mesures d’amélioration en termes d’échanges sociaux.

Ce projet est soutenu par l’Union Européenne, l’Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale (Contrat de Quartier Cinéma Belle-Vue). Il allie rénovation urbaine, mise en valeur du patrimoine industriel et historique, insertion socio-professionnelle et touristique à Molenbeek-Saint-Jean.

 

Couture et mise en valeur d’un patrimoine 

Les interventions contemporaines fortes autour de la Malterie permettent la mise en valeur du patrimoine et sa nouvelle réaffectation : un lieu multifonctionnel qui se veut être un lieu d’échanges, brassant des publics locaux et internationaux.

La nécessité d’une amenée de lumière généreuse se traduit par deux failles lumineuses traversant le bâtiment de la Malterie en façade avant et arrière. Le décalage des failles permet la création de terrasses agréables, ouvertes sur la ville et évitant la logique de plateaux de bureaux anonymes.

L’ouverture du site sur la ville par le percement du mur d’enceinte et la conservation de la ruelle de charroi intérieure comme un lien discret entre les deux conglomérats communaux et privés participent à inscrire le projet non plus en bordure de canal impénétrable, mais au cœur de son quartier.

Pour accueillir la fonction hôtel, un nouveau bâtiment est érigé à l’angle du site, à la place des anciennes écuries. Ce choix permet d’accentuer la présence du projet dans l’environnement urbain. Il modifie surtout le positionnement du site par rapport au quartier. L’implantation actuellement uniquement tournée vers le canal et Bruxelles Ville se retourne en effet et s’ouvre sur Molenbeek, côté Sennette, et son quartier Brunfaut Pierron. L’implantation de ce nouveau volume, telle une proue, conforte le caractère de « grand paquebot » du site. Sa densité formelle s’allège grâce à des terrasses en creux  et des salons communs ouverts sur la ville, un étage sur deux.

 

Une mixité programmatique qui vise des échanges sociaux

De par sa programmation et par le biais du Masterplan qui a démarré le projet, le projet vise une mixité programmatique. Le centre de formation communal, une cellule CPAS, le restaurant social Groot Eiland et un hammam dans les espaces casco de la Malterie sont autant de vecteurs propices à l’insertion du projet au cœur de son quartier.

Les terrasses des failles et les relations verticales qu’elles impliquent favorisent les rencontres entre les futurs utilisateurs.

Ce projet prévoit la création de 29 chambres, d’une salle de restauration avec sa terrasse panoramique, d’une salle de séminaire et de  1.000 m2 de locaux pour des formations. La Mission Locale de Molenbeek-Saint-Jean y développera des formations aux métiers de l’hôtellerie (personnel de chambre et personnel d’accueil), du tourisme et de l’événementiel. L’hôtel créé sera un outil pratique dans lequel les services seront partiellement assurés par les stagiaires en formation.

 

Ecoconstruction : une rénovation très basse énergie et une nouvelle construction passive

Lauréat des bâtiments exemplaires 2011, le projet Belle-Vue tend à favoriser l’utilisation de matériaux écoresponsables et locaux, le respect des normes de construction passive et rénovation très basse énergie, et le tri sélectif des déchets en cours de chantier. La récupération des matériaux tels que briques de façades, de sol, seuils en pierre bleue, équipements techniques et menuisés a fait l’objet d’un suivi pilote par l’asbl « Ressources ».

 

La Malterie - Rénovation très basse énergie

La volonté de préservation de l’identité industrielle du lieu a imposé le choix d’une isolation par l’intérieur sous forme de couronne isolante dont les composants ont été établis en étroite relation avec le bureau d’études et dont le comportement au transfert de vapeur d’eau a été vérifié par le logiciel Glaser. Un hydrofuge respirant vient protéger la brique extérieure.

 

L’Hôtel  - Nouvelle construction passive

L’hôtel prend place sur les anciennes écuries, une parcelle triangulaire difficile.  Ses façades s’orientent à 360° sur Bruxelles et offrent des vues spectaculaires sur la ville.

Sa structure modulable en poutres colonnes permet d’y imaginer une fonction telle que des logements et assure la durabilité du bâtiment. 

La façade en caissons de bois isolés assure une enveloppe isolante continue, tandis que des creux colorés sculptent le volume et abritent des terrasses. Les fenêtres dans le nouveau bâtiment sont également calibrées pour assurer des vues panoramiques ou précises vers Bruxelles ou vers le quartier.

 

Concernant le choix des matériaux, la ligne de conduite qui a guidé le projet a été de conserver le maximum des caractéristiques fonctionnelles actuelles, afin de réduire au maximum l’impact d’une rénovation déjà lourde en conservant les matériaux qui peuvent l’être.

Les matériaux mis en œuvre dans la nouvelle construction respectent une classe Nibe de 1 à 2 dans son ensemble.

+ en savoir plus
Situated along the Brussels canal, the site of the former Belle Vue brewery forms a continuous façade which appears as an impenetrable fortification. The project aims to fluidify this entity through several breaks which create visual relations towards the heart of the urban block. The old malt-house will be renovated according to low-energy standards and will host the functions of a hotel training centre as well as “casco” spaces while the new passive building will host a training hotel and will close the complex, like an observation viewpoint.
Nature
Very low energy renovation of the former breweryPassif new development
Program
Training center for tourism / 3 stars hotel / Casco spaces
Location
Corner of 31-37 quai du Hainaut and 4 rue Evariste Pierron - 1080 Brussels
Duration
2010 - 2015
Client
Municipality of Molenbeek-Saint-Jean
Author(s)
L'Escaut / Full mission of architecture
Surfaces
gross : 7.008m² / net : 5.787m² / net (fr SDP) : 5.574m²
Budget (excl vat)
6.415.959 €
Team Escaut
Florence Hoffmann - Nele Stragier (partners in charge) - Hans Eelens - Laetisia Franck - Déborah Van der Linden
More
Masterplan
MSA-L'Escaut
Structure
Grontmij
Fluids
Grontmij
General constractor
Democo
Scenography
Lhoas&Lhoas
Signage
Something Els
Surface area détails
gross : 1.934 + 5.074m2 (extension + renovation)
Surface area détails
net : 1.735 + 4.052m2
Surface area détails
net (fr SDP) : 1.546 + 4.028m2