I'M INVITED / YOU'RE INVITED

I'M INVITED / YOU'RE INVITED
Anne-Gaëlle Thiriot

Anne-Gaëlle Thiriot's research here looks at the concept of invitation. This time, in particular the notion of Inviting, the visible and invisible constructions and fields that invite, in relation to space and the body.

 

Some of the questions she is asking are: How do bodies and space collaborate to create new kinds of invitations and invisible architectures? How to create a gradient of invitation to be active for an audience? What are the physical scores that encourage bridging, “passerelling”, passing thresholds, going up or down? What does dance invite you to and how to shape mutuality?

 

Over the course of this residency she invites 3 dancers: Stephanie Auberville, Manou Koreman and Kjerstin Lynes to join her in the studio and explore these themes and create inviting scores.

I'M INVITED / YOU'RE INVITED
Anne-Gaëlle Thiriot

Anne-Gaëlle Thiriot explore le concept d' invitation. Cette fois avec un regard centré sur la notion d'Inviter, les constructions et les champs visibles et invisibles qui invitent, en relation avec l'espace et le corps. 

Parmi les questions qu'elle pose : Comment les corps et l'espace collaborent-ils pour créer de nouveaux types d'invitations et d'architectures invisibles? Comment inviter un public  à être actif ? Quels sont les partitions physiques qui encouragent à créer des ponts, des passerelles, le franchissement de seuils, en montée ou en descente ? Comment la danse peut-elle inviter à façonner la mutualité ?

Anne-Gaëlle invite 3 danseurs : Stephanie Auberville, Manou Koreman et Kjerstin Lynes à la rejoindre en studio pour explorer ces thèmes et créer des "partitions invitantes"

I'M INVITED / YOU'RE INVITED

Anne-Gaëlle Thiriot

Anne-Gaëlle Thiriot verkent het begrip uitnodiging. Ditmaal met een focus op de notie van Invite, de constructies en zichtbare en onzichtbare velden die uitnodigen, in relatie tot de ruimte en het lichaam.

Een van de vragen die ze stelt is: Hoe werken lichaam en ruimte samen om nieuwe soorten uitnodigingen en onzichtbare architecturen te creëren? Hoe nodig je een publiek uit om actief te zijn? Wat zijn de fysieke scheidingswanden die de aanleg van bruggen, loopbruggen, het overschrijden van drempels, omhoog of omlaag, bevorderen? Hoe kan dans ons uitnodigen om de wederkerigheid vorm te geven?

Anne-Gaëlle nodigt 3 dansers uit: Stephanie Auberville, Manou Koreman en Kjerstin Lynes om samen met haar in de studio deze thema's te verkennen en "uitnodigende partituren" te maken