HOME, Magrit Coulon

Faire un projet sur les maisons de retraite ; c’est à dire faire un projet sur le bâtiment. Le bâtiment construit - à priori -  pour ceux qui y habitent. Donc faire un projet sur les maisons de retraite, c’est regarder l’écart entre le lieu, ses aspirations, et la réalité de l’habitant.

Nous sommes quelques jeunes qui souhaitent construire un pont avec l’extrême autre côté de l'âge. Ne pas attendre que cela nous arrive pour s’y intéresser. 

Ce projet est une tentative de comprendre ; comprendre un autre corps, un autre rythme, que l'on ne croise plus, qui est peu à peu sorti de notre quotidien et s'intéresser aux infrastructures mises en place pour les abriter.

Travailler sur le détail, sur le non-spectaculaire.
Aller à la rencontre de cette partie de la population tenue à l’écart.

Et construire. 

Via notre résidence à l’Escaut, construire des liens avec la maison de retraite des Acacias.


HOME est un projet qui veut questionner le lieu “maison de retraite”, et par là-même, aller à la rencontre de ceux qui y résident. À partir d'une recherche documentaire menée au sein d'une maison de retraite médicalisée (EHPAD), nous essayons de rendre compte de la temporalité, de l'atmosphère propre à ces lieux, de la manière dont ces lieux agissent sur ceux qui y habitent. Le spectateur assiste à une suite de tableaux fictionnels où percent des paroles de résidents.

+ more

Doe een project over bejaardentehuizen, d.w.z. doe een project op het gebouw. Het gebouw is - a priori - gebouwd voor degenen die er wonen. Bij het maken van een project over bejaardentehuizen gaat het er dus om te kijken naar de kloof tussen de plaats, de ambities en de realiteit van de bewoner.

Wij zijn een paar jonge mensen die een brug willen slaan met de extreme andere kant van de wereld. Wacht niet tot het ons overkomt om geïnteresseerd te raken.

Dit project is een poging om een ander lichaam te begrijpen, een ander ritme te begrijpen, een ander lichaam, een ander ritme, dat we niet meer tegenkomen, dat geleidelijk aan uit ons dagelijks leven is voortgekomen en zich te interesseren voor de infrastructuren die zijn aangelegd om hen te beschermen.

Werk aan details, aan niet-spectaculaire details.

Bereik dit deel van de bevolking dat uit de buurt wordt gehouden. 

En bouwen.

Via onze residentie in de Schelde, banden aan te knopen met het rusthuis van Acacias.

 

HOME is een project dat tot doel heeft de plaats van het "bejaardentehuis" in vraag te stellen en zo de mensen die er wonen te ontmoeten. Op basis van een documentair onderzoek in een verpleeghuis (EHPAD) proberen we rekenschap te geven van de tijdelijkheid, de sfeer die specifiek is voor deze plaatsen, de manier waarop deze plaatsen reageren op de mensen die er wonen. De toeschouwer neemt deel aan een serie fictieve schilderijen waarin de woorden van de bewoners worden doorboord.

+ en savoir plus

Coming Soon ! 


+ meer