Aurélie Ranalli

UNE PORTE, UN ESCALIER

Aurélie Ranalli...

Porte en bas de l’escalier - porte en haut de l’escalier - escalier dans la porte - escalier et porte sans lien - colimaçon - porte ronde - vue de façe - vue en plan - perspective - schéma - espace impossible - souvenir d’une maison d’enfance - représentation d’une actuelle maison - ...

 160 dessins qui partent de la même demande mais qui ne se ressemblent pas.
 

Certains constituent des familles, certains sont des narrations, d’autres des schémas, tous constituent la représentation d’un espace mental propre à la personne qui l’a dessiné.
Dans le cadre de cette recherche, il s’agit de construire un répertoire à partager, à échanger et d’écrire de nouvelles évocations de ces espaces à partir de ce répertoire.

UNE PORTE, UN ESCALIER

Aurélie Ranalli...

Deur onderaan de trap - deur bovenaan de trap - trap in de deur - trap in de deur - trap en ongebonden deur - spiraal - ronde deur - vooraanzicht - plattegrond - perspectief - diagram - onmogelijke ruimte - geheugen van een huis uit de kindertijd - vertegenwoordiging van een huidig huis -....

160 tekeningen die uitgaan van hetzelfde verzoek, maar niet op elkaar lijken.

Sommige zijn families, sommige zijn verhalen, andere zijn diagrammen, allemaal representeren ze de representatie van een mentale ruimte die specifiek is voor de persoon die ze getekend heeft.

In het kader van dit onderzoek gaat het erom een repertoire op te bouwen dat gedeeld, uitgewisseld en geschreven kan worden en nieuwe evocaties van deze ruimtes uit dit repertoire kan oproepen.

 

UNE PORTE, UN ESCALIER
Aurélie Ranalli
 
Door at the bottom of the stairs - door at the top of the stairs - stairs through the door - stairs and door unlinked - spiral - round door - front view - plan view - perspective - diagram - impossible space - memory of a childhood house - representation of a current house - ...
 
160 drawings that start from the same request but do not resemble each other.
 
Some are families, some are narratives, some are diagrams, all consist in the representation of a mental space specific to the person who drew it.


Throughout this research, it is a question of building a repertoire to share, to exchange and to write new evocations of these spaces from this repertoire.