"Light and colour, stimuli for housing units for artists Cheval Noir" In conversation with Olivier Bastin.

Ouverture et présence visuelle ont guidé les choix de l'architecture du projet Cheval Noir situé sur la rive gauche du canal. Celui-ci abrite 31 logements-ateliers pour artistes dont les configurations sont nées de leur insertion dans les brasseries Hallemans d’une part et dans la compacité d’une tourette d’autre part. Les deux constructions sont reliées par le flux de passerelles dans la cour intérieure.

 

Dans le cadre d'une étude, une étudiante en architecture à l’Université de Montréal (Québec-Canada), intérroge Olivier Bastin sur les choix qui ont déterminé l'architecture du bâtiment.

Quelle est l’origine de la forme des logements ?

 

Deux préoccupations principales : la pénétration de la lumière naturelle et l’isolation acoustique entre les logements.

Pour la lumière, un travail en duplex permet d’amener la lumière naturelle plus profondément dans la plupart des espaces de jours et ateliers d’artistes. Pour l’acoustique, chaque studio-logement est quasiment une "boîte dans la boîte".

 

Par quel procédé êtes-vous passé pour arriver à la forme du nouveau bâtiment ?

 

Le raisonnement de base au moment du concours: la demande était pour une trentaine de studio-logements. Nous avons fait le choix d’inscrire un certain nombre correctement dans le bâtiment existant, c’est-à-dire en leur accordant la spatialité nécessaire et en ne les serrant pas comme des sardines (ce que d'autres auraient fait). Pour aboutir au nombre voulu dans le programme, nous avons proposé une tour dont la hauteur serait conditionnée par le nombre d’appartement restant à pourvoir.

La forme pliée est venue du souci d’apporter de la lumière dans la cour, à partir du SUD. Le plan incliné joue tel un effet de « miroir » vers le bas.

 

Pourquoi avoir choisi de ne pas aligner les fenêtres du nouveau bâtiment, pourquoi sont-elles  toutes désordonnées?

 

Une première version proposait un « système » de percements plus alignés. Certaines menuiseries étaient même inclinées dans les plans des façades, ce qui n’était pas très pratique pour ouvrir et fermer les fenêtres.

Une nouvelle approche visant plus à créer des relations entre les intérieurs des studio-logements et les espaces extérieurs (l’environnement urbain, la cour, la rue, les voisins,…) a induit de configurer chaue baie de la façon la plus spécifique et adéquate pour cibler un point de vue, permettre un petit balcon, une accroche vers le bas, ou une aspiration vers le ciel.

Il ne s’agit donc pas d’un principe de désordonner, mais plutôt des attentions successives, adaptées au cas par cas, suivant les volumétries intérieures et les relations spatiales recherchées.

 

Pourquoi avoir utilisé le jaune un peu partout dans le bâtiment ?

 

Le jaune est la couleur de fond nécessaire pour illuminer le fond d’une peinture ou d’un dessin en couleurs.

La découpe principale pratiquée dans le bâtiment existant est orientée au Sud. Les passerelles extérieures diffusent cette luminosité à l’intérieur de la cour. Le jaune n’est donc pas partout, mais bien comme une série d’accents pour diffuser une certaine luminosité dans l’ensemble du projet.

 

+ more

Openheid en visuele aanwezigheid waren de leidraad voor de architecturale keuzes van het project Cheval Noir op de linkeroever van het kanaal. Het herbergt 31 atelierappartementen van kunstenaars, waarvan de inrichting is ontstaan door hun integratie in de Hallemansbrouwerijen enerzijds en in de compactheid van een tourette anderzijds. De twee gebouwen zijn met elkaar verbonden door de stroom van looppaden op de binnenplaats.

In het kader van een studie vraagt een architectuurstudent van de Universiteit van Montreal (Quebec-Canada) aan Olivier Bastin naar de keuzes die de architectuur van het gebouw bepalen.

Wat is de oorsprong van het woonformulier?

 

Twee belangrijke aandachtspunten: de penetratie van natuurlijk licht en geluidsisolatie tussen de woningen.

Bij licht brengt duplexwerk het natuurlijke licht de meeste dagen dieper de studio's binnen. Voor de akoestiek is elke studio-behuizing bijna een "doos in de doos".

 

Hoe bent u tot de vorm van het nieuwe gebouw gekomen?

 

De basisredenering ten tijde van de wedstrijd: de vraag was om een dertigtal studiowoningen. We hebben ervoor gekozen om een nummer goed in het bestaande gebouw in te passen, dat wil zeggen door ze de nodige ruimtelijkheid te geven en ze niet als sardines in te knijpen (wat anderen wel zouden hebben gedaan). Om het gewenste aantal van het programma te bereiken, stelden we een toren voor waarvan de hoogte wordt bepaald door het aantal te bouwen appartementen.

 

De gevouwen vorm kwam voort uit de zorg om licht te brengen op de binnenplaats, van de ZUID. Het schuine vlak speelt als een "spiegel" effect naar beneden.

 

Waarom heeft u ervoor gekozen om de ramen van het nieuwe gebouw niet uit te lijnen, waarom zijn ze allemaal ongeordend?

 

Een eerste versie stelde een "systeem" van meer uitgelijnde perforaties voor. Sommige schrijnwerkerijtjes waren zelfs geneigd in de plannen van de gevels, wat niet erg praktisch was om de ramen te openen en te sluiten.

 

Een nieuwe aanpak die meer gericht is op het creëren van relaties tussen het interieur van de studio's en de buitenruimtes (de stedelijke omgeving, de binnenplaats, de straat, de buren, ....), die ertoe hebben geleid dat elke baai op de meest specifieke manier is geconfigureerd en voldoende is om een standpunt te bepalen, een klein balkon, een hang down, of een aspiratie naar de hemel toe te laten.

 

Dit is niet een principe van wanorde, maar veeleer opeenvolgende aandachtspunten, aangepast van geval tot geval, volgens de interne volumetrie en ruimtelijke relaties gezocht.

 

Waarom heb je overal in het gebouw geel gebruikt?

 

Geel is de achtergrondkleur die nodig is om de achtergrond van een schilderij of kleurentekening te verlichten.

 

De belangrijkste snede in het bestaande gebouw ligt op het zuiden. De externe loopbruggen verspreiden deze lichtsterkte in de binnenplaats. Het geel is niet overal aanwezig, maar als een reeks van accenten om een bepaalde helderheid door het hele project te verspreiden.

+ en savoir plus

Openness and visual presence determined the architectural choices of this building. It accomodates 31 housing  units/ studios for artists. As part of a study, an architecture student from the University of Montreal (Quebec-Canada), asked Olivier Bastin about the choices that determined the architecture of the building. The configuration of the units arises from their integration in the former Hallemans brewery on the one hand and the compactedness of a small tower on the other hand.

As part of a study, a student of architecture at the University of Montreal (Quebec-Canada), asked Olivier Bastin about the choices that determined the architecture of the building.

What is the origin of the housing form?

Two main concerns: the penetration of natural light and sound insulation between homes.

For light, duplex work brings natural light deeper into the studios most days. For acoustics, each studio-housing is almost a "box in the box".

 

How did you go about getting to the shape of the new building?

The basic reasoning at the time of the competition: the request was for about thirty studio-housing. We made the choice to fit a number correctly in the existing building, that is to say by giving them the necessary spatiality and not squeezing them like sardines (which others would have done). To achieve the desired number of the program, we proposed a tower whose height would be conditioned by the number of apartment remaining to be built.

The folded shape came from the concern to bring light in the courtyard, from the SOUTH. The inclined plane plays like a "mirror" effect downwards.

 

Why did you choose not to align the windows of the new building, why are they all disordered?

A first version proposed a "system" of more aligned perforations. Some joineries were even inclined in the plans of the facades, which was not very practical to open and close the windows.

A new approach aimed more at creating relationships between the interiors of studio-housing and outdoor spaces (the urban environment, the courtyard, the street, the neighbors, ...) induced to configure each bay in the most specific way and adequate to target a point of view, allow a small balcony, a hang down, or an aspiration to the sky.

This is not a principle of disordering, but rather successive attentions, adapted case by case, according to the internal volumetrics and spatial relations sought.

 

Why did you use yellow all over the building?

Yellow is the background color needed to illuminate the background of a painting or color drawing.

The main cut in the existing building faces south. The external footbridges diffuse this luminosity inside the courtyard. The yellow is not everywhere, but as a series of accents to diffuse a certain brightness throughout the project.

+ meer