Apparatus

Apparatus est une exposition qui rassemble les œuvres de 8 artistes: Greig Burgoyne (UK), Pierre Martens, Thomas Beckers, Pascal Courcelles, Pascal Bernier, Robert Quint (D), François Huon et Aldo Guillaume Turin.

Plus d'infos sur le blog de l'exposition.

mai - juin 2014

Les artistes affrontent des dangers en allant jusqu’au bout de leurs expériences. Comme ils ne font pas partie des « puissances », ils sont bien obligés  de se préparer à leur façon et de s’équiper d’objets ou d’instruments de leur fabrication, pour faire face à l’adversité. Dans son ouvrage militaire L’art de la guerre, Sun-Tzu (-535) dit que la rapidité étant l’essence de la guerre, il faut profiter du manque de préparation de l’ennemi. John Cage « prépare » son piano comme une arme redoutable pour une guerre inutile parce qu’elle surprend et est gagnée d’avance; les meilleures guerres sont celles qu’il ne faut pas faire.

Reste à identifier l’ennemi. Les artistes trouvent peut-être en eux-mêmes leur plus grand ennemi? Ou est-ce l’ennui qui les guette?

Les armes des artistes sont des équipements pour occuper, remplir des espaces-temps, des armes pour engager des pourparlers avec les puissances, et mener des batailles… pour rire.

*Apparatus: nom masculin

  1. Action de préparer, préparation, apprêt, apparatus belli, préparatifs de guerre.

  2. Ce qui est préparé, appareil.

+ more

Apparatus is een tentoonstelling dat het werk van acht kunstenaars samenbrengt: Greig Burgoyne (UK), Pierre Martens, Thomas Beckers, Pascal Courcelles, Pascal Bernier, Robert Quint (D), François Huon en Aldo Guillaume Turin.

Meer info op de blog van de tentoonstelling.

mei - juni 2014

Kunstenaars worden geconfronteerd met gevaren door hun ervaringen te vervolledigen. Aangezien zij geen deel uitmaken van de "machten", zijn zij verplicht zich op hun eigen manier voor te bereiden en zich uit te rusten met voorwerpen of instrumenten van hun eigen makelij, om het hoofd te bieden aan tegenspoed. In zijn militaire boek The Art of War zegt Sun-Tzu (-535) dat snelheid de essentie van oorlog is en dat men moet profiteren van het gebrek aan voorbereiding van de vijand. John Cage "bereidt" zijn piano voor als een geducht wapen voor een nutteloze oorlog, omdat deze verrast en vooraf gewonnen wordt; de beste oorlogen zijn degene die niet gevochten moeten worden.
Het enige wat overblijft is om de vijand te identificeren. Misschien vinden kunstenaars in zichzelf hun grootste vijand? Of is het verveling die op hen wacht?
De wapens van de kunstenaars zijn uitrusting om te bezetten, tijdruimten te vullen, wapens om in gesprek te gaan met de machten, en om gevechten te voeren...... voor de lol.
*Appearance: mannelijke naam
  1. Actie van het voorbereiden, voorbereiden, prepareren, primen, apparaat belli, oorlogsvoorbereidingen.
  2. Wat is voorbereid, apparatuur.

+ en savoir plus

Apparatus is an exhibition that brings together the work of Greig Burgoyne (UK), Pierre Martens, Thomas Beckers, Pascal Courcelles, Pascal Bernier, Robert Quint (D), François Huon and Aldo Guillaume Turin.

More info on the blog of the exhibition.

May - June 2014

Artists face dangers by completing their experiences. Since they are not part of the "powers", they are obliged to prepare in their own way and to equip themselves with objects or instruments of their own making, to face adversity. In his military book The Art of War, Sun-Tzu (-535) says that speed being the essence of war, one must take advantage of the enemy's lack of preparation. John Cage "prepares" his piano as a formidable weapon for a useless war because it surprises and is won in advance; the best wars are the ones that should not be fought.
All that remains is to identify the enemy. Perhaps artists find in themselves their greatest enemy? Or is it boredom waiting for them?
The artists' weapons are equipment to occupy, fill time spaces, weapons to engage in talks with the powers, and fight battles.... for fun.
*Appearance: male name
  1. Action of preparing, preparing, priming, apparatus belli, war preparations.
  2. What is prepared, apparatus.

+ meer